Jargon

1. Wat wordt bedoelt met Erfdienstbaarheden?

Erfdienstbaarheden zijn lasten waarmee een erf is belast voor het gebruik van een erf, dat aan iemand anders toebehoort. Bijvoorbeeld het recht van overpad.


2. Wat betekent een executieverkoop?

Een executieverkoop is een gedwongen verkoop van een woning. De reden kan zijn, dat een eigenaar niet meer aan de betalingsverplichtingen voldoet. Indien de eigenaar niet aan betalingsverplichtingen voldoet, kan de geldverstrekker verkoop van het onderpand (het huis) eisen. De openbare verkoop vindt vaak plaats middels een veiling. De geschatte opbrengst van een woning is de executiewaarde. Deze waarde is over het algemeen wat lager, dan wanneer een woning via de reguliere manier zou worden verkocht.


3. Wat is de overdrachtsbelasting die ik moet betalen?

Dit is de belasting die wordt geheven bij aankoop van bestaande woning. Deze bedraagt momenteel 6% van de verkoopprijs van de woning en moet worden betaald door de koper, tenzij anders overeengekomen. Deze belasting maakt onderdeel uit van 'kosten koper'.


4. Is een voorlopige koopovereenkomst definitief?

Een 'voorlopige koopovereenkomst ', ondertekend door beide partijen, is een definitieve overeenkomst. De koop is gesloten als mondeling overeenstemming is bereikt over de prijs en de overige condities. De koop van de woning wordt daarmee officieel vastgelegd. In deze overeenkomst kunnen ontbindende voorwaarden worden opgenomen. Indien u zich anders dan door de vastgelegde ontbindende voorwaarden wilt terugtrekken, bent u meestal een boete verschuldigd.


5. Wat is de akte van levering?

Na het betalen van de koopsom van de woning, de bijkomende kosten en zakelijke lasten (onroerendezaakbelasting en waterschapslasten) ondertekent u de akte van levering bij de notaris en bent u eigenaar van de woning. Deze akte is ook het bewijs van de betaling van de koopsom.


6.Wat is appartementsrecht?

Wanneer u een appartement koopt, dan wordt u eigenaar van een appartementsrecht. Samen met alle andere eigenaren wordt u eigenaar van het betreffende appartementencomplex met toebehoren. Iedere appartementseigenaar betaalt een deel van de gemeenschappelijke (onderhouds)kosten. Wat uw aandeel is in eigendom en (onderhouds)kosten vindt u terug in de splitsingsakte.


7.Wat is de splitsingsakte?

Alle rechten en plichten van de eigenaren van het appartementencomplex staan beschreven in de splitsingsakte, ook wel akte van splitsing genoemd. Hierin staat precies welke gedeelten van het gebouw uw privé-eigendom zijn en welke gedeelten tot de gemeenschappelijke ruimten behoren. Soms wordt in een splitsingsakte verwezen naar een standaard reglement van splitsing waarin de hoofdlijnen staan omschreven.


8.Wat doet de Vereniging van Eigenaren?

Iedere appartementseigenaar is vanuit de wet automatisch verplicht lid van de Vereniging van Eigenaren (VvE). Soms is dit een papieren kwestie, waarbij iedereen zijn zaken regelt. Dit heet een "slapende VvE". Het kan ook zo zijn dat de rol van de VvE van grote invloed is op iedere eigenaar afzonderlijk en dat hiervoor maandelijks een bijdrage wordt betaald. Dit noemt men een "actieve VvE". In de splitsingsakte staat aangegeven welk onderhoud voor gezamenlijke rekening is en welk deel voor de individuele eigenaar. Het is zaak goed inzicht te hebben in de financiën van de VvE. Wanneer blijkt dat een VvE schulden heeft, dan wordt u als eventuele koper mede-eigenaar van die schuld. Dit betekent dat de woonlasten misschien sterk omhoog gaan en dat u als koper mede aansprakelijk wordt voor zo'n schuld. Wanneer u als koper daarmee grote risico's loopt, dan moet dat eventueel worden vertaald in een lagere koopprijs.